POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej spółki BPMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, prowadzącej szkołę językową pod nazwą
  „BLA – BLA SCHOOL” w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej: https://bla-blaschool.pl/ (dalej zwanej „Witryną”). Polityka Prywatności określa zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników Witryny, w szczególności danych służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

 

 1. Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („użytkowniku”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych oznacza natomiast operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 1. Pojęcie administratora danych osobowych, o którym mowa w Polityce Prywatności, oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Odbiorca danych osobowych stanowi osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. Przetwarzanie danych osobowych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

 

 1. Pliki Cookies, o których mowa w Polityce Prywatności, stanowią małe pliki tekstowe (dane informatyczne), które strona internetowa (Witryna) zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

 

 1. Dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z Witryny przez użytkownika są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego także: „RODO”) oraz w przepisach prawa polskiego, w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

 2. Administrator

 

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest BPMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 329, 00-336 Warszawa, Polska, nr KRS 0000648713, NIP: 5252685678, REGON: 365929084, adres e-mail: biuro@bla-blaschool.pl (dalej zwany także: „Administrator”), prowadząca szkołę językową pod nazwą „BLA – BLA SCHOOL”.

 

 1. Dane kontaktowe Administratora dostępne są pod adresem https://bla-blaschool.pl/ w zakładce Kontakt.

 

 1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych można kierować mailowo na adres biuro@bla-blaschool.pl lub pisemnie na adres: ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 329, 00-336 Warszawa, Polska.

 

3. Zakres zbieranych danych

 

 1. Katalog danych osobowych zbieranych poprzez Witrynę opiera się na zasadzie minimalizacji przetwarzania. Pozyskiwane dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do realizacji celów, w których są przetwarzane.

 

 1. Dane osobowe mogą być swobodnie (dobrowolnie) dostarczane przez użytkownika przy użyciu dostępnych przez Witrynę formularzy kontaktowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko/firma, NIP, miejscowość, albo automatycznie zbierane podczas korzystania z Witryny, w związku z korzystaniem z plików Cookies i innych podobnych narzędzi technologicznych.

 

 1. Do danych, które mogą być zbierane przy korzystaniu z Witryny należą:
  a) informacje wprowadzane w rubrykach formularzy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko/firma, NIP, miejscowość;
  b) informacje generowane podczas korzystania z Witryny, tym informacje o wizytach użytkownika;
  c) informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej za pośrednictwem Witryny, w tym metadane;
  d) wszelkie inne dane osobowe dostarczone dobrowolnie i wprost.

 

 1. Informacje zbierane automatycznie z Witryny mogą obejmować adresy IP lub nazwy domen wykorzystywanych przez użytkowników, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki oraz systemu operacyjnego, parametry wizyty, w tym jej długość, szczegóły ścieżki dostępu oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego użytkownika.

 

 1. W związku z wykorzystywanymi formularzami Administrator automatycznie zbiera dane w postaci: adresu IP oraz podpisu przeglądarki użytkownika. Powyższe dane osobowe są niezbędne w związku z wykorzystywanymi w Witrynie zabezpieczeniami.

 

 1. Użytkownicy korzystający z formularza kontaktowego proszeni są o wprowadzenie wyłącznie tych danych osobowych, które przyczyniają się do realizacji zadań Witryny, z których pragnie skorzystać użytkownik. Użytkownik może dobrowolnie zaoferować Administratorowi inne dane osobowe, które będą przetwarzane przez Administratora stosownie do celu kontaktu nawiązanego przez użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy.

 

 1. Jeżeli użytkownik dobrowolnie zadecyduje o podaniu innych danych osobowych, niż dane zbierane automatycznie, tudzież dane wymagane przez formularz kontaktowy lub formularz zapisu na newsletter, w szczególności dostarczając w tym celu dokumenty, kopie/skany dokumentów, CV, to czyni to dobrowolnie i udziela Administratorowi zgody na ich przetwarzanie w celach przeprowadzania procesu rekrutacji, jak również zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług edukacyjnych/językowych na zasadach opisanych w niniejszej polityce.

 

 1. Zwracamy uwagę na to, że możemy poprosić użytkownika o udostępnienie dodatkowych informacji (na przykład poziomu zaawansowania w zakresie posługiwania się językiem obcym). Na podstawie takich informacji możemy, w ramach uzasadnionego interesu, przeprowadzać analizę umiejętności, wykorzystując określone, zgodne z prawem, kryteria, które są istotne dla świadczenia usług edukacyjnych. Podkreślamy jednak, że nie używamy tych narzędzi i informacji dodatkowych w celu automatycznego przetwarzania danych osobowych, profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

4. Cel przetwarzania Danych Osobowych

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Witryny, tj. w celu:
  a) kontaktu i obsługi korespondencji mailowej;
  b) przekazania informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  c) umożliwienia korzystania z usług dostępnych na Witrynie;
  d) zawierania umów świadczenia usług edukacyjnych/językowych za pośrednictwem Witryny oraz prawidłowego wykonania zawartych umów;
  e) wysyłki zasubskrybowanego newslettera na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej;
  f) analizy danych oraz prowadzenia statystyk (Google Analytics, Google Search Console), działań marketingowych, retargetingowych i remarketingowych (w tym w kampaniach Google Ads);
  g) przesyłania niemarketingowej informacji handlowej;
  h) prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi/językowymi i Administratora,
  i) wydajnego funkcjonowania Witryny oraz administrowania Witryną;
  j) sprawozdawczości rachunkowej i finansowej;
  k) obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń;
  l) zapewniania bezpieczeństwa korzystania z Witryny, zapobiegania oszustwom oraz ujawniania nadużyć.
 2. Dane gromadzone automatycznie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników, pozyskiwania danych statystycznych i demograficznych oraz dostosowywania zawartości Witryny oraz komunikacji marketingowej do indywidualnych preferencji.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  a) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
  b) niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  d) niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą;
  e) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

 1. Administrator przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą czy ujawnieniem.

 

 1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzanie danych, w celu nawiązania kontaktu zwrotnego, czyli udzielenia odpowiedzi na pytania złożone przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub udzielenia informacji dotyczących oferty przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

 

 1. Jeśli podane przez użytkownika dane okażą się konieczne do nawiązania prawnego stosunku pomiędzy użytkownikiem a Administratorem, bądź zostaną przekazane celem skorzystania z usługi oferowanej przez Administratora, będą one przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym w szczególności dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu, stanowisko/firma, NIP, miejscowość mogą być przetwarzane celem realizacji procesów rekrutacji, jak również zawarcia i wykonywania umów świadczenia usług edukacyjnych/językowych oferowanych przez Witrynę. Dane te są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

 1. W przypadku danych, które Administrator pozyskuje i przetwarza w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług edukacyjnych/językowych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa cywilnego).

 

 1. Dane osobowe przekazane przez użytkownika Administratorowi w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji lub zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług edukacyjnych/językowych w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, są przetwarzane na podstawie prawnej w postaci zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Przetwarzanie danych w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora związanych z prowadzeniem Witryny, w tym w celach analitycznych i statystycznych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Przetwarzanie danych w celu ustalania, dochodzenie lub obrony roszczeń, zapobiegania nadużyciom, zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania ryzykiem odbywa się na podstawie prawnej uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Przetwarzanie danych w celach sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, w tym wypełnienia obowiązków podatkowo-księgowych odbywa się na podstawie prawnej niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. co do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem w ramach klastra biznesowego.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym za pomocą subskrypcji newsletter’a oraz dostosowywania usług do potrzeb użytkowników odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może odbywać się także na podstawie zgody użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

6. Dobrowolność podania Danych Osobowych

 

 1. Podanie przez użytkownika danych osobowych wymaganych w rubrykach formularza kontaktowego jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności formularza kontaktowego. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wysłania danych poprzez formularz oraz brakiem możliwości skorzystania z usług oferowanych przez Witrynę. Podanie danych osobowych w formularzu jest konieczne dla możliwości zrealizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych powyżej.

 

 1. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody, o ile nie są to dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 

 1. Przetwarzanie danych w celach innych, takich jak dopasowanie treści na naszych stronach internetowych do potrzeb użytkownika, wykrywanie botów i nadużyć w naszych usługach, prowadzenie analiz statystycznych oraz usprawnianie naszych usług, jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości usług oferowanych przez Witrynę.

 

 1. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Okres przetwarzania Danych Osobowych

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania podstawy prawnej ich przetwarzania, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane będzie dłuższe przechowywanie, na przykład w przypadku potrzeby wykorzystania ich w procesach związanych z działaniem Witryny.

 

 1. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy kontaktowych będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi użytkownikowi oraz przez okres 6 lat od udzielenia odpowiedzi, w celu ochrony praw Administratora.

 

 1. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych w celu nawiązania stosunku prawnego, będą przetwarzane przez okres trwania nawiązanego stosunku prawnego, nie wcześniej niż do ustania uzasadnionego interesu Administratora.

 

 1. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych w celach rekrutacji lub zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług edukacyjnych/językowych są przetwarzane przez 12 miesięcy od czasu zamknięcia procesu rekrutacji lub zakończenia obowiązywania ww. umowy.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowo-księgowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych lub wszelkich innych obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń będą przetwarzane przez określony w przepisach prawa termin przedawniania roszczeń.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe przetwarzane w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez użytkownika sprzeciwu.

 

 1. Z końcem okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

 

8. Prawa Użytkownika

 

 1. Użytkownikowi przysługuje:
  a) prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
  b) prawo żądania sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
  c) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  prawo żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;
  e) prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  f) na prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub będą ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także o źródle danych osobowych – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą. Prawo do informacji obejmuje także uzyskanie informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, wraz z istotnymi informacjami o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

 1. Administrator obowiązany jest do uzupełniania niekompletnych danych osobowych oraz do usuwania niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych. Użytkownik dysponuje uprawnieniem do żądania sprostowania danych, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości lub niekompletności.

 

 1. W zakresie, w jakim dane użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, użytkownik dysponuje uprawnieniem do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” w odniesieniu do danych, które nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora. Prawo do bycia zapomnianym przysługuje użytkownikowi także jeśli zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, lub dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Powyższy katalog przypadków obejmuje także sytuacje, gdy dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

 1. Administrator wskazuje, iż w określonych przepisami przypadkach wniosek o usunięcie danych nie będzie mógł zostać zrealizowany, tj. m.in. w sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

 

 1. Użytkownik może także żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (za wyjątkiem ich przechowywania) w sytuacjach, gdy:
  a) użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres, w którym Administrator weryfikuje ich prawidłowość;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne użytkownikowi, którego dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  d) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, stosownie do ustępu powyżej, to takie dane mogą być dalej przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy też w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Przesłanką dopuszczającą dalsze przetwarzanie są również ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Administrator jest uprawniony do przechowywania takich danych niezależnie od zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Użytkownik dysponuje ponadto uprawnieniem do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub na podstawie niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do takich celów.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych przysługuje użytkownikowi wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy zawartej z nim oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Użytkownik jest uprawniony do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,( np. Excel) dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi. Użytkownik ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi. Administrator zrealizuje wniosek użytkownika pod warunkiem, że takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

 

 1. Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu uprawnień w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór określonych uprawnień, o którym mowa powyżej może być uzależniony od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administrator zastrzega, iż celem weryfikacji tożsamości osoby korzystającej z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Administrator może zwrócić się do użytkownika z prośbą o podanie dodatkowych danych umożliwiających uwierzytelnienie.

 

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy kierować korespondencję mailową na adres: biuro@bla-blaschool.pl lub pisemną na adres: ul. Kopernika 30 lok. 329, 00-336 Warszawa, Polska.

 

 1. Jeżeli w ocenie użytkownika, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, użytkownik może wystąpić ze skargą do organu nadzorczego w trybie określonym w przepisach RODO. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

9. Odbiorcy danych

 

 1. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe użytkownika, w szczególności: dostawców usług hostingu, dostawców systemów i usług IT, dostawców usług poczty elektronicznej, księgowych, audytorskich, usług wysyłkowych, marketingowych czy prawniczych, a także administracji, utrzymywania oraz zarządzania Witryną. Administrator może ujawniać dane osobowe użytkownika swoim pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Administrator przekazuje dane użytkownika dostawcom jedynie w celu efektywnego wykonania ich usług.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych użytkownika są również podmioty współpracujące z Administratorem w ramach klastra biznesowego, tzn. członkowi grupy spółek (tzn. spółki zależne, powiązane kapitałowo lub osobowo) o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

 

 1. Administrator może ujawniać dane osobowe użytkownika organom władzy publicznej, np. organom podatkowym, zakładowi ubezpieczeń społecznych, a także funduszom emerytalnym, bankom i ubezpieczycielom w zakresie związanym ze świadczonymi usługami.

 

 1. Zgromadzone dane osobowe mogą być przechowywane oraz przetwarzane w każdym kraju, w którym Administrator prowadzi działalność. Dane osobowe są zasadniczo przetwarzane na terenie Polski, państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

 1. Jeżeli dla określonego kraju nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie stosowanego tam odpowiedniego poziomu ochrony danych, wówczas Administrator zawiera umowę zgodnie z wytycznymi UE w zakresie ochrony danych, które zapewniają odpowiednią ochronę i gwarancję praw i swobód użytkownika.

 

 1. Informacje, które zbiera Witryna, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie posiadają regulacji dotyczących ochrony danych równoważnych z tymi, które obowiązują w Europejskim Obszarze Gospodarczym: np. Ukraina, Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Japonia, Chiny oraz Indie.

 

 1. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkownika dostawcom systemów i usług IT, w tym partnerom reklamowym mediów społecznościowych, takich jak: Facebook/Meta, Instagram, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Google Maps, Google Search Console, LinkedIn Ads, tj. do:
 • Meta Platforms Ireland Limited – wcześniej Facebook Ireland Limited LTD,4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Legal Dept. Wilton Place, Dublin 2, Ireland
 • Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

 

 1. Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie EOG. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym, dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. Nie jest tam zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych, a zatem istnieje większe ryzyko w zakresie przetwarzania danych użytkownika. W takiej sytuacji Administrator będzie wymagać zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych oraz stosowania mechanizmów zgodności przewidzianych w RODO, w tym standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Unii Europejskiej. Więcej informacji użytkownik może odszukać tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0915&from=PL

 

10. Zabezpieczenie Danych Osobowych

 

 1. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podejmuje starania celem maksymalizacji bezpieczeństwa przetwarzania danych. W celu realizacji powyższego Administrator stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, tj.:
 • posługuje się szyfrowaniem danych,
 • monitoruje systemy informatyczne,
 • wdraża, testuje i aktualizuje procedury bezpieczeństwa,
 • stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia integralności, poufności, dostępności odporności systemów i usług przetwarzania,
 • zapewnia zdolność do niezwłocznego przywrócenia dostępności danych osobowych w przypadku incydentu technicznego lub fizycznego.

 

 1. Administrator poinformuje użytkownika o każdym zdarzeniu naruszenia lub podejrzenia naruszenia jego danych osobowych.

 

 1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji lub danych należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: biuro@bla-blaschool.pl.

 

 1. Administrator informuje, iż wszelka transmisja informacji za pośrednictwem Internetu jest obciążona potencjalnym ryzykiem, zaś zapewnienie pełnego i bezwzględnego bezpieczeństwa danych udostępnianych w sieci nie jest możliwe przy obecnych standardach technologicznych.