Poziomy kursu języka angielskiego

Poziomy zaawansowania języka angielskiego

Kurs angielskiego w BLA-BLA SCHOOL został podzielony na 6 poziomów, zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), czyli Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Skala ta została opracowana przez Radę Europy i ma zastosowanie na terenie wszystkich krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis umiejętności, jakimi może się pochwalić absolwent poszczególnych poziomów.

 • Starter – Beginner (0-A1) 10% 10%
 • Elementary (A1-A2) 25% 25%
 • Pre Intermediate – Intermediate (B1-B2) 38% 38%
 • Upper Intermediate (B2-C1) 60% 60%
 • Advanced (C1) 82% 82%
 • Master (C2) 100% 100%

Poziom A1

Uczeń rozumie proste komunikaty w języku angielskim oraz potrafi budować krótkie wypowiedzi dotyczące codziennych sytuacji.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

 • przedstawienie się, opowiadanie o sobie
 • przedstawianie innych osób, nawiązywanie znajomości
 • opis osób, wyglądu, charakteru, upodobań, umiejętności
 • określenie czasu, daty
 • pytanie o drogę oraz udzielanie wskazówek
 • kupowanie
 • zamawianie jedzenia w restauracji, rezerwowanie biletu, pokoju
 • udzielanie rad, dawanie lub odmawianie pozwolenia
 • wymiana adresów, telefonów, krótkie rozmowy telefoniczne
 • proponowanie spędzania wolnego czasu
 • rozmowy o pogodzie, zainteresowaniach, czynnościach codziennych, samopoczuciu

GRAMATYKA:

 • czasowniki modalne: can, may, must
 • odmiana czasowników to be, to have
 • zaimki osobowe
 • rzeczowniki – liczba mnoga, dopełniacz saksoński, policzalne/niepoliczalne
 • przymiotniki
 • przysłówki
 • przyimki
 • tryb rozkazujący
 • czasy: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, konstrukcja going to

Poziom A2

Uczeń zna podstawowe słownictwo, rozumie wypowiedzi dotyczące życia codziennego, potrafi konstruować proste wypowiedzi, dzięki czemu możesz prowadzić rozmowy na podstawowe tematy. Uczeń potrafi pisać proste wiadomości.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

 • udzielanie rad w sytuacjach codziennych
 • wyrażanie opinii, propozycji, niezadowolenia czy skargi
 • snucie planów na przyszłość
 • wspominanie zdarzeń z przeszłości

GRAMATYKA:

 • strona bierna
 • mowa zależna
 • czasowniki modalne – should, must, might
 • zdania złożone z which, who, that
 • zdania warunkowe
 • czasy: Past Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future Continous

 

Poziom B1

Uczeń ma na tyle bogate słownictwo, że w czasie rozmowy potrafi przekazać swoją opinię. Wypowiada się w sposób prosty, ale zrozumiały na tematy, które są mu znane oraz o zdarzeniach typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

 • słuchanie i rozumienie dłuższych wypowiedzi i wiadomości
 • układanie zdań złożonych w celu opisania doświadczeń i wydarzeń, marzeń, nadziei i ambicji
 • uzasadnianie i argumentowanie swoich opinii
 • mówienie o planach na przyszłość, streszczanie wydarzeń z przeszłości lub fabuły filmów, książek

GRAMATYKA:

 • strona bierna
 • zdania podrzędne, warunkowe i czasowe
 • następstwo czasów
 • konstrukcje czasownikowe (bezokolicznik/gerundium)
 • question tags
 • przedimki
 • policzalność rzeczownika
 • przedrostki i przyrostki
 • czasowniki złożone
 • rzeczowniki złożone
 • kolokacje
 • czasy (bez Future Perfect, Future Perfect Continuous)

Poziom B2

Uczeń potrafi płynnie wypowiadać się na różne tematy, zarówno w mowie, jak i piśmie. Nie ma też problemu z wyłapaniem myśli w złożonych wypowiedziach, a także wyjaśnianiem swojego stanowiska, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

 • formalne i nieformalne rozmowy na tematy biznesowe (dyskusje, rozmowa kwalifikacyjna, itp.)
 • tworzenie szczegółowych opisów wydarzeń, przedmiotów, pomieszczeń, otoczenia zewnętrznego
 • dyskutowanie na temat sportu, kultury, klimatu, zdrowia, języka, upodobań, biznesu

GRAMATYKA:

 • mowa zależna
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz przedimki
 • zaimki
 • struktury emfatyczne i inwersja
 • strona bierna i kauzatywne have
 • zdania podrzędnie złożone i spójniki
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków oraz wyrażanie porównań
 • czasowniki modalne i wyrażenia z bezokolicznikiem niepełnym i pełnym oraz z rzeczownikiem odsłownym
 • wszystkie czasy gramatyczne

Poziom C1

Uczeń na tym poziomie rozumie szeroki zakres specjalistycznych, dłuższych tekstów. Potrafi wyłapać także niuanse i aluzje, wyrażone „między zdaniami”. Płynnie i spontanicznie wypowiada się w mowie i piśmie, swobodnie posługuje się językiem angielskim w kontaktach społecznych, edukacyjnych, biznesowych. Poprawnie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

 • rozumienie długich i złożonych tekstów: artykułów naukowych, książek, instrukcji obsługi, literatury pięknej
 • prowadzenie prezentacji (włącznie z analizą i przedstawianiem danych), negocjacje
 • z dużą precyzją formułowanie hipotez, opinii, idei
 • trafne wybieranie wyrażeń, środków i figur językowych, w zależności od audytorium

GRAMATYKA:

 • złożone formy czasownikowe i rzeczownikowe
 • czasowniki modalne – niuanse znaczeniowe
 • wyrażanie hipotezy – wish, if only, itp.

 

Poziom C2

Uczeń na poziomie C2 bez trudu rozumie i komunikuje złożone treści na profesjonalnym poziomie języka. Bierze udział w specjalistycznych dyskusjach biznesowych oraz naukowych, a także w spontanicznych rozmowach towarzyskich, na głębokim poziomie porozumienia. Potrafi przygotować rozprawę naukową i prezentacje w zaawansowanym języku angielskim i Business English.

Wszystkie te umiejętności wiążą się ze znajomością i posługiwaniem się gramatyką i słownictwem na zaawansowanym poziomie języka angielskiego i Business English.

Jak rozpocząć kurs języka angielskiego w BLA-BLA SCHOOL? To proste!

01

Umów się na wstępną rozmowę

W trakcie spotkania poprosimy Cię o przedstawienie swoich celów i potrzeb oraz sprawdzimy Twój poziom znajomości języka.

02

Skorzystaj z darmowej lekcji próbnej

Sprawdź, czy nauka w Bla-Bla School jest dla Ciebie. Przyjdź na pierwsze, darmowe zajęcia i poznaj nas bliżej.

03

Rozpocznij naukę w BLA-BLA SCHOOL

Jesteśmy przekonani, że kurs angielskiego w Bla-Bla School będzie dla Ciebie pasjonującym przeżyciem.